Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı  
ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
KHK/686 - 7 Şubat 2017 Mükerrer
İÇERİK
BAŞLIKLAR

7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/686

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 - (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

(3) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alanlar, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler

MADDE 3 - (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (4) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Muvazaalı devir işlemleri

MADDE 4 - (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

 

   

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

 

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

 

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

 

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

 

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

 

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

 

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

 

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

 

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

 

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

 

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

 

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

 

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

 

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

 

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

 

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

 

 

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

 

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V

1 SAYILI LİSTE
(Kamu Görevinden Çıkarılanlar)
 

 

2 SAYILI LİSTE
(Kamu Görevine İade Edilenler)
 

 

3 SAYILI LİSTE
(Öğrencilik Statüsü Geri Verilenler)
 

 

4 SAYILI LİSTE
(Tedbir Uygulanan Emekli Emniyet Mensuplarına)

       

 

 

 

 

 

 

KHK/701 - 8 Temmuz 2018 KHK/700 - 7 Temmuz 2018 KHK/699 - 6 Temmuz 2018 KHK/698 - 4 Temmuz 2018 KHK/697 - 12 Ocak 2018 KHK/696 - 24 Aralık 2017 KHK/695 - 24 Aralık 2017 KHK/694 - 25 Ağustos 2017 KHK/693 - 25 Ağustos 2017 KHK/692 - 14 Temmuz 2017 Mükerrer KHK/691 - 22 Haziran 2017 2. Mükerrer KHK/690 - 29 Nisan 2017 KHK/689 - 29 Nisan 2017 KHK/688 - 29 Mart 2017 KHK/687 - 9 Şubat 2017 KHK/686 - 7 Şubat 2017 Mükerrer KHK/685 - 23 Ocak 2017 KHK/684 - 23 Ocak 2017 KHK/683 - 23 Ocak 2017 KHK/682 - 23 Ocak 2017 KHK/681 - 6 Ocak 2017 KHK/680 - 6 Ocak 2017 KHK/679 - 6 Ocak 2017 KHK/678 - 22 Kasım 2016 KHK/677 - 22 Kasım 2016 KHK/676 - 29 Ekim 2016 KHK/675 - 29 Ekim 2016 KHK/674 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/673 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/672 - 1 Eylül 2016 Mükerrer
 
1 - 2
 8 :
 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2018 | Son Güncelleme : 23.04.2019 - 08:02:32 | Şu an 104 kişi online | Kullanım Koşulları