Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı  
ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
KHK/691 - 22 Haziran 2017 2. Mükerrer
İÇERİK
BAŞLIKLAR

22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104 (2. Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/691

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 - 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Düşey engel bilgileri

EK MADDE 5 - Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 2 - 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 10 - Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınırlar."

MADDE 3 - 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A) İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçirenler."

MADDE 4 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Subay Sicil" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - 926 sayılı Kanunun 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına "olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı bulunanlar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 - 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıl" ibaresi "iki yıl" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda; davalının adres kayıt sisteminde adresinin bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde, mahkemece, dava dilekçesinin özeti tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilir. Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli bir adres veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde, yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı usulle tebliğ edileceği ihtar edilir. Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak tebligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlar ile yabancı ülke adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilir.

Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Ancak belirlenen ücret dava değerini geçemez."

MADDE 8 - 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kuruluna devredebilir."

MADDE 9 - 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

"d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,"

MADDE 10 - 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak."

MADDE 11 - 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı şirketleri ve ortaklık paylarını soruşturma ve kovuşturma süresince yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar veya görevlendirilenler ile 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci ve 38 inci maddeleri uygulanır."

MADDE 12 - 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "Jandarma Genel Komutanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere "Emniyet Genel Müdürlüğü," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

 

   

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

 

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

 

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

 

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

 

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

 

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

 

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

 

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

 

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

 

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

 

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

 

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

 

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

 

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

 

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

 

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

 

 

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

 

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V

 

 

 

KHK/701 - 8 Temmuz 2018 KHK/700 - 7 Temmuz 2018 KHK/699 - 6 Temmuz 2018 KHK/698 - 4 Temmuz 2018 KHK/697 - 12 Ocak 2018 KHK/696 - 24 Aralık 2017 KHK/695 - 24 Aralık 2017 KHK/694 - 25 Ağustos 2017 KHK/693 - 25 Ağustos 2017 KHK/692 - 14 Temmuz 2017 Mükerrer KHK/691 - 22 Haziran 2017 2. Mükerrer KHK/690 - 29 Nisan 2017 KHK/689 - 29 Nisan 2017 KHK/688 - 29 Mart 2017 KHK/687 - 9 Şubat 2017 KHK/686 - 7 Şubat 2017 Mükerrer KHK/685 - 23 Ocak 2017 KHK/684 - 23 Ocak 2017 KHK/683 - 23 Ocak 2017 KHK/682 - 23 Ocak 2017 KHK/681 - 6 Ocak 2017 KHK/680 - 6 Ocak 2017 KHK/679 - 6 Ocak 2017 KHK/678 - 22 Kasım 2016 KHK/677 - 22 Kasım 2016 KHK/676 - 29 Ekim 2016 KHK/675 - 29 Ekim 2016 KHK/674 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/673 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/672 - 1 Eylül 2016 Mükerrer
 
1 - 2
 8 :
 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2018 | Son Güncelleme : 22.05.2019 - 13:38:14 | Şu an 133 kişi online | Kullanım Koşulları