Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı  
ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
KHK/693 - 25 Ağustos 2017
İÇERİK
BAŞLIKLAR

25 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30165

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/693

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 - (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

(3) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.

(4) 5/6/2017 tarihli ve 692 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (2) sayılı listenin Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. başlıklı bölümünde yer alan "ÖZMEN" ibaresi "ÖZENCİ" şeklinde düzeltilmiştir.

Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE 3 - (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (4) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluşlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Binali YILDIRIM
Başbakan

 

   

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

 

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

 

F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı

 

R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

 

H. ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı

 

A. GÜL
Adalet Bakanı

 

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

 

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

J. SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

 

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

 

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

O. A. BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

 

A. E. FAKIBABA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

 

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

 

N. KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

 

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

 

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

 

N. CANİKLİ
Millî Savunma Bakanı

 

 

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

 

A. DEMİRCAN
Sağlık Bakanı

 

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V

EK (1) SAYILI LİSTE

EK (2) SAYILI LİSTE

EK (3) SAYILI LİSTE

EK (4) SAYILI LİSTE

EK (5) SAYILI LİSTE

EK (6) SAYILI LİSTE

 

 

 

KHK/701 - 8 Temmuz 2018 KHK/700 - 7 Temmuz 2018 KHK/699 - 6 Temmuz 2018 KHK/698 - 4 Temmuz 2018 KHK/697 - 12 Ocak 2018 KHK/696 - 24 Aralık 2017 KHK/695 - 24 Aralık 2017 KHK/694 - 25 Ağustos 2017 KHK/693 - 25 Ağustos 2017 KHK/692 - 14 Temmuz 2017 Mükerrer KHK/691 - 22 Haziran 2017 2. Mükerrer KHK/690 - 29 Nisan 2017 KHK/689 - 29 Nisan 2017 KHK/688 - 29 Mart 2017 KHK/687 - 9 Şubat 2017 KHK/686 - 7 Şubat 2017 Mükerrer KHK/685 - 23 Ocak 2017 KHK/684 - 23 Ocak 2017 KHK/683 - 23 Ocak 2017 KHK/682 - 23 Ocak 2017 KHK/681 - 6 Ocak 2017 KHK/680 - 6 Ocak 2017 KHK/679 - 6 Ocak 2017 KHK/678 - 22 Kasım 2016 KHK/677 - 22 Kasım 2016 KHK/676 - 29 Ekim 2016 KHK/675 - 29 Ekim 2016 KHK/674 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/673 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/672 - 1 Eylül 2016 Mükerrer
 
1 - 2
 8 :
 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2018 | Son Güncelleme : 10.12.2018 - 02:37:42 | Şu an 137 kişi online | Kullanım Koşulları